De leveringsvoorwaarden staan in de algemene voorwaarden, t.w. artikel 5, 7, 12 en 13

Artikel 5: Levering en kosten

5.1. Levering geschiedt af magazijn van gebruiker.
5.2. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument, nadat gebruiker consument van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht. Alle kosten van opslag zijn alsdan voor rekening van consument.
5.4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de kosten van bezorging heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5.5. Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling dient vooraf te geschieden dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2. Betaling kan geschieden per overboeking, PayPal en in bijzondere situaties contant.
7.3. Indien consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de consument van rechtswege in verzuim. Consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
7.4. In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag, bewind of curatele van de consument zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar.
7.5. Gebruiker heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.6. Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan consument stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.


Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1. Indien consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien beslag op zaken van consument wordt gelegd, dan wel indien consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens consument op te schorten dan wel de overeenkomst met consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Garantie voor sieraden

13.1. Gebruiker biedt één jaar garantie op sieraden uit de zelf ontworpen Kristallicht collectie en garandeert dat elk afgeleverde zaak voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
13.2. Gebruiker herstelt gebreken die bij normaal gebruik van de geleverde zaken optreden kosteloos, indien garantie van toepassing is. Gebruiker stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van herstel. Gebruiker is ook bevoegd te besluiten tot vervanging. Als gebruiker besluit tot vervanging en consument een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.
13.3. Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt in de navolgende gevallen:
-    als er veranderingen in of aan de geleverde zaak zijn aangebracht door derden;
-    bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
-    bij beschadiging door opzet of onachtzaamheid;
-    bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera);
-    als consument gebruiker niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
-    als consument in gebreke blijft en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.